Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Międzychodzie

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Międzychodzie: http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-11

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marek Olejniczak, adres poczty elektronicznej marek.olejniczak@pbp.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 861 69 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Międzychodzie

tel. 577 001 326

e-mail: biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl

ul. 17 Stycznia 143

64-400 Międzychód

Dostępność architektoniczna

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie funkcjonuje w budynku Starostwa Powiatowego w Międzychodzie przy ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód.

Biblioteka posiada odrębne wejście do lokalu (jedno z trzech wejść do budynku Starostwa). Placówka mieści się na wysokim parterze - schody 11 stopni, które nie posiadają podjazdu ani platformy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają ograniczone poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo (drzwi wejściowe mają 90 cm szerokości).

Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada parking dla klientów, w tym dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Bibliotece nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Informacje o publikacji dokumentu:

Druga publikacja: 2020-10-11 Marek Olejniczak

Deklaracja została poddana przeglądowi: 2021-03-31

Deklaracja została poddana przeglądowi: 2022-03-30